Dr. Yuanyuan Pang
逄媛媛
2014-2017
毕业去向:新加坡国立大学

Dr. Xiaosa Zhang
张潇飒
2012-2018
毕业去向:中科院山西煤化所

Dr. Guangcheng Huang
黄广诚
2013-2018
毕业去向:深圳大学

Dr. Xiaosa Jin
靳潇洒
2011-2018
毕业去向:绿叶制药

Xiao Liu 刘骁

E-mail: xiaoliu@ciac.ac.cn
2014-2021
毕业去向:长春应用化学研究所

郭建伟

Jianwei Guo 郭建伟

E-mail: jwguo92@ciac.ac.cn
2015-2021
毕业去向:长春应用化学研究所

Tian Xin 田昕

E-mail:tianx@ustc.edu.cn
2017-2021
毕业去向:本源量子